Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, Holtålen kommune, Trøndelag finner du her

Oppdatert løypekart med interessepunkter, finner du her.

Deler av løypa går parallelt med skiløyper. Det er skiltet med nedsatt fartsgrense på slike strekninger. Det oppfordres til å vise spesielt hensyn i denne delen av løypa. 

Alle som benytter løypa er pliktig til å sette seg inn i forskriften for hvilke regler og rutiner som gjelder. 

All kjøring på eget ansvar. 

Gauldalsløypa har ordinær åpningstid mellom 15.01 og 25.03. Løypa kan åpnes tidligere og stenges senere enn de ordinære åpningstidene ved enighet mellom kommunen og det lokale reinbeitedistriktet om dette. Utvidede åpningstider vil bli annonsert. 

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Statsforvalteren i Trøndelag kan stenge hele eller deler av løypenettet når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. Dette med hjemmel i motorferdselforskriften § 8, andre setning.

Kommunens hjemmeside holdes oppdatert!