Kommunal forskrift i Holtålen Kommune om rekreasjonsløyper med snøskuter finner du her hos Lovdata.

Oppdatert kart over løypa med interessepunkter, finner du her.

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Kommunen og driftsorganisasjonen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa.

Fylkesmannen kan stenge deler av løypenettet når det ansees nødvendig for å ivareta reindrifta, eller hele løypenettet når viktige viltinteresser som Motorferdselsloven skal ivareta oppstår, med hjemmel i Motorferdselsforskriftens § 9, andre setning.

Kommunens hjemmeside holdes oppdatert!